Organisation

De medarbetare du främst möter som hyresgäst eller blivande hyresgäst tillhör de operativa delarna, Förvaltning respektive Affärsutveckling. Vi utför allt förvaltningsarbete med egen personal, vilket också är viktigt för vår strävan att alltid reagera snabbt och smidigt på våra kunders krav och önskemål.

Vårt framgångskoncept

Wihlborgs har en enkel och platt organisation som gör beslutsvägarna korta. Det är en konkurrensfördel, eftersom den skapar handlingskraft och gör att vi snabbt kan ta beslut.

Förvaltningsorganisationen är kärnan i verksamheten. Den är uppdelad i fyra regioner, där respektive regionchef rapporterar direkt till vd. Varje region är i sin tur indelad i geografiska delområden som vart och ett leds av en fastighetschef. All förvaltning sköts med egen personal, vilket är en medveten och strategisk satsning för att skapa goda kundrelationer och vara lyhörda för kundernas nuvarande och framtida behov. Personalen i respektive delområde har tydliga ansvarsområden och en gedigen kunskap om fastigheterna, vilket ger kontinuitet och trygghet. Den löpande kontakten med hyresgästerna sker främst via våra fastighetsvärdar som dagligen finns på plats i områdena. Projektavdelningen arbetar nära förvaltningen och ansvarar för genomförandet av både ny- och ombyggnadsprojekt.

Utöver detta finns fem koncerngemensamma funktioner; ekonomi/finans, kommunikation, HR/CSR, inköp och miljö, som stöttar förvaltningen med sina respektive specialistkompetenser och driver koncerngemensamma utvecklingsinitiativ.

Org.schema_Wihlborgs_2017.jpg