Årsstämma 2020

23 mar 2020

Årsstämma 2019

Årsstämman i Wihlborgs Fastigheter AB (publ), org. nr 556367-0230, äger rum tisdagen den 28 april 2020 kl. 16.00 i Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i Malmö.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2020, dels anmäla sitt deltagande senast kl 16.00 onsdagen den 22 april 2019.

Till anmälningsformuläret >

 

Kallelse och stämmohandlingar hittar du här

Praktisk information

För att minska risken för spridning av covid-19 kommer arrangemangen kring årsstämman att se annorlunda ut jämfört med tidigare år.

  • Årsstämman börjar kl 16.00. Inregistrering sker från 15.30 då också insläppet börjar.
  • Ytterkläder tas med in i stämmolokalen.
  • Ingen mat eller dryck kommer att serveras.
  • Deltagare kommer att placeras väl spridda i stämmolokalen.
  • Antalet närvarande deltagare som inte är aktieägare kommer att begränsas.

Aktieägare med förkylnings- eller influensaliknande symptom, även milda sådana, har inte tillträde till lokalen utan ombeds delta via ombud. Även aktieägare som tillhör en riskgrupp uppmanas att delta via ombud istället för personligen, se ovan. Vd:s anförande kommer att publiceras på www.wihlborgs.se efter stämman.

Deltagande genom ombud

Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare ska skriftlig daterad och undertecknad fullmakt, registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar dennes behörighet uppvisas vid årsstämman. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Länk till fullmakt finns på anmälningssidan.