Årsstämma 2019

20 mar 2019

Westrup 180425 0193

Årsstämman i Wihlborgs Fastigheter AB (publ), org. nr 556367-0230, äger rum torsdagen den 25 april 2019 kl. 16.00 i Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i Malmö.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 april 2019, dels anmäla sitt deltagande senast kl 16.00 onsdagen den 17 april 2019.

Anmälan är nu stängd. Du som anmält dig kommer att erhålla ett inträdeskort med posten. Detta ska tas med till inregistreringen vid stämman.