Klimatpåverkan

Vi arbetar kontinuerligt med att minska våra koldioxidutsläpp och vår energiförbrukning. Vi har över tid tydligt minskat koldioxidutsläppen samtidigt som vår verksamhet vuxit, tack vare kontinuerliga energieffektiviseringar och inköp av förnybar energi överallt där det finns möjlighet.

Wihlborgs gör insatser för att minska koldioxidutsläppen inom en rad områden. Här har vi goda förutsättningar att komma ner till mycket låga koldioxid­utsläpp inom överskådlig tid. Vi har över tid tydligt minskat dessa utsläpp samtidigt som vår verksamhet vuxit, tack vare kontinuerliga energieffektiviseringar och inköp av förnybar energi.

  • Under de senaste 15 åren har vi halverat våra direkta klimatutsläpp samtidigt som antalet kvadratmeter fördubblats.
  • Vi är klimatneutrala i vår svenska fastighetsförvaltning sedan 2019, och i hela koncernen år 2020 för våra direkta verksamhetsutsläpp.
  • Köper enbart förnybar energi där sådan finns tillgänglig.
  • Arbetar aktivt med minskad klimatpåverkan från byggprojekt.
  • Ledande i branschen när det gäller att byta ut kylanläggningar till bättre alternativ med minimal klimatpåverkan vid eventuellt läckage.
  • Installerar löpande nya solcellsanläggningar och laddstationer för elbilar.
  • Miljöcertifiering av alla nya fastigheter.

Klimatneutral förvaltning

Sedan 2019 har vi som mål att vår svenska förvaltning ska vara klimatneutral och det målet nådde vi även 2020 genom att klimatkompensera för vår nettoskuld i både Sverige och Danmark. Vi klimatkompenserar genom att köpa certifikat baserat på Gold Standard. Självklart fortsätter vårt arbete med att minska våra egna operativa utsläpp så att klimatkompenseringen med tiden blir en mindre del i att uppnå klimatneutralitet.


Så jobbar vi med att minska våra klimatutsläpp


Scope 1

Egen verksamhet, t.ex. köldmedia, servicebilar, förmånsbilar och förbrukning av gas.

Här gör vi en rad insatser som innefattar allt från att vi endast köper el-, hybrid- och gasbilar till att vi ställer om till förnybar biogas och bygger om kylanläggningar. Läckage från köldmedia står för en betydande andel av klimatutsläppen. Därför byter vi gamla kylmaskiner mot nya med naturlig köldmedia (propan), som har en mycket liten klimatpåverkan vid ett eventuellt läckage jämfört med traditionell köldmedia. Detta gör våra egna driftsansvariga i samarbete med våra leverantörer.

Scope 2

Inköp av energi till verksamheten, t.ex. el, fjärrvärme och fjärrkyla.

För att minska klimatpåverkan från energi som vi köper till våra fastigheter arbetar vi systematiskt med att minska energi­åtgången, ställa om till förnybara energislag och installera egna solcellsanläggningar på våra fastigheter. Varje år genomför vi energieffektiviseringsprojekt i utvalda fastig­heter. Genom att vi har egna drifttekniker och driftan­svariga med gedigen kunskap samt bra systemstöd kan vi enkelt identifiera de fastigheter som har störst besparingspotential. Vi använder vi i princip enbart energi från förnybara källor i vår svenska verksamhet och vi köper förnybar energi så långt möjligt även i Danmark men där finns begränsningar i tillgången. Vi installerar kontinuerligt nya solenergianläggningar och nu har vi solceller på totalt 21 fastigheter.

Scope 3

Byggprojekt som ny- och ombyggnader samt hyresgästanpassningar. Inköp av varor och ­tjänster, t.ex. transport av avfall, flygresor, bilkörning i tjänsten med privat bil. Hyresgästers användning av el i våra lokaler via eget elavtal.

En stor del av fastighetsbranschens klimatpåverkan kommer från byggprocessen och vi utvecklar vårt arbete  tillsammans med byggbranschen, exempelvis genom LFM30 i Malmö. Certifieringen Noll CO2 är också en viktig insats, där vi nu planerar för en första certifiering - för projektet Vista (Bläckhornet 1) i Hyllie.
Vi  behöver också ha ett livscykelperspektiv på byggnaderna och det är viktigt att så långt möjligt återbruka och rusta upp eller ställa om befintliga byggnader.


Livscykelperspektiv
på byggnader

För att kunna minska vår klimatpåverkan behöver vi ha ett livscykelperspektiv på byggnaderna. Redan i designskedet sätts ramarna för hela livscykeln. De beslut som fattas i designfasen påverkar till exempel möjligheten till flexibla omställningar av lokalerna över tid. Därför fokuserar vi redan i detta skede på flexibilitet, resursoptimering och materialval i dialog med våra hyresgäster. 


Koldioxidutsläpp 2020

Mer detaljerad redovisning av våra koldioxidutsläpp finns i vår Års-och hållbarhetsredovisning.

Koldioxidutslapp_Scope1-2_totalt_2020.png

Egna solenergianläggningar

Genom att installera egna solcellsanläggningar på våra fastigheter minskar behovet av köpt energi och vi kan producera egen förnybar energi som oftast används direkt i byggnaden. Vi bidrar också till mer robusta energisystem lokalt genom minskade effektbehov då solkraften täcker upp i vissa perioder. Under 2020 har vi installerat flera nya solcellsanläggningar, bland annat på voestalpine Böhler Weldcare AB:s nya anläggning på Stenåldern 7 i Malmö och MilDef AB:s nya lokaler på Musköten 20 i Helsingborg. I Danmark har två fastigheter fått solceller: Lautruphøj 8 i Ballerup och Banemarksvej 50 i Bröndby. Vi har nu ­solceller på totalt 21 fastigheter i Sverige och Danmark.

Klimatanpassning

I takt med klimatförändringarna har behovet av att ­klimatsäkra våra fastigheter ökat. Detta hanteras till stor del genom fastig­hetsvärdarnas dagliga arbete med tillsyn av byggnaderna. För att framtidssäkra nya byggnader genomför vi klimatriskanalyser i ett tidigt projekteringsskede för att fastställa eventuella platsspecifika klimatrisker och identifiera lämpliga åtgärder för klimatsäkring av byggnaden. Klimatanpassning ingår också som en av punkterna i förfrågningsunder­laget till entreprenörer.
Insatser för att mildra effekterna av klimatförändringar är exempelvis gröna tak som fördröjer regnfall och som kyler på sommaren, trädplanteringar som skuggar och minskning av ­andelen hårdgjorda ytor till förmån för material som släpper igenom regnvatten. Området är fortfarande relativt nytt och vi ser potential att jobba mer aktivt med dessa frågor framöver.


Bild på Staffan Fredlund
Staffan Fredlund
Miljö- och klimatchef
Malmö