Wihlborgs klimatmål

Wihlborgs har beslutat om klimatmål på både lång och kort sikt. Målsättningen är att alla våra aktiviteter, samverkansinitiativ och inköp vi genomför på årsbasis ska bidra till måluppfyllelse.

Till år 2030 ska vi halvera de klimatpåverkande utsläppen som uppstår i våra fastigheter i förhållande till basåret 2018. Och senast år 2045 ska vår verksamhet vara klimatneutral*. Wihlborgs ska bidra till att minska utsläppen i linje med Parisavtalet (1,5 gradsmålet).

Strategiska mål:
(relaterade till Science Based Targets)

  • att till 2030 ska våra koldioxidutsläpp från verksamheten halveras (scope 1–2) jämfört med år 2018 vilket innebär att vi ska minska våra koldioxidutsläpp med 2 750 ton CO2-ekvivalenter
  • att våra s.k. indirekta utsläpp i värdekedjan (scope 3) ska halveras till år 2030 jämfört med år 2020

Operativa mål:

  • att våra koldioxidutsläpp från verksamheten (scope 1–2) ska understiga 1,5 kg CO2-ekvivalenter** per kvadratmeter vid utgången av år 2022
  • för inköp av varor och tjänster t.ex. byggmaterial (scope 3) ska vi halvera våra klimatutsläpp till år 2030 per kvm fastighetsyta med år 2020 som referens/basår (från dagens beräknade 8 kg CO2-ekv/m2 till <4 kg CO2-ekv/m2). Omfattar våra Ny- och tillbyggnadsprojekt, Ombyggnadsprojekt, Hyresgästanpassningar och Underhållsprojekt
  • löpande mäta, redovisa och successivt minska utsläppen (scope 3) - kvalitetssäkra data och öka användningen av egen framtagen klimatdata istället för schabloner.

* Klimatneutral innebär att Wihlborgs klimatkompenserar alla utsläpp i hela värdekedjan. I första hand strävar vi efter att minska utsläppen vi själva genererar baserat på vår verksamhet. Klimatkompensering används för kvarvarande klimatutsläpp utifrån nettonoll-princip.

** Klimatutsläpp och växthusgaser används som begrepp för att prata om de gaser som påverkar vårt klimat. Koldioxid, metan, lustgas och ytterligare några gaser räknas in i denna grupp. Genom att uttrycka växthusgasutsläpp i koldioxidekvivalenter kan man jämföra de enskilda gasernas bidrag till växthuseffekten. När man uttrycker utsläppen av en viss växthusgas i koldioxidekvivalenter anger man hur mycket koldioxid det motsvarar för att ge samma verkan på klimatet.

WB_MinskadMiljöpåverkan_2020.png

Scope 1

Egen verksamhet, t.ex. köldmedia, servicebilar, förmånsbilar och förbrukning av gas.

Här gör vi en rad insatser som innefattar allt från att vi endast köper el-, hybrid- och gasbilar till att vi ställer om till förnybar biogas och bygger om kylanläggningar. Läckage från köldmedia står för en betydande andel av klimatutsläppen. Därför byter vi gamla kylmaskiner mot nya med naturlig köldmedia (propan), som har en mycket liten klimatpåverkan vid ett eventuellt läckage jämfört med traditionell köldmedia. Detta gör våra egna driftsansvariga i samarbete med våra leverantörer.

Scope 2

Inköp av energi till verksamheten, t.ex. el, fjärrvärme och fjärrkyla.

För att minska klimatpåverkan från energi som vi köper till våra fastigheter arbetar vi systematiskt med att minska energi­åtgången, ställa om till förnybara energislag och installera egna solcellsanläggningar på våra fastigheter. Varje år genomför vi energieffektiviseringsprojekt i utvalda fastig­heter. Genom att vi har egna drifttekniker och driftan­svariga med gedigen kunskap samt bra systemstöd kan vi enkelt identifiera de fastigheter som har störst besparingspotential. Vi använder vi i princip enbart energi från förnybara källor i vår svenska verksamhet och vi köper förnybar energi så långt möjligt även i Danmark men där finns begränsningar i tillgången. Vi installerar kontinuerligt nya solenergianläggningar och nu har vi solceller på totalt 21 fastigheter.

Scope 3

Byggprojekt som ny- och ombyggnader samt hyresgästanpassningar. Inköp av varor och ­tjänster, t.ex. transport av avfall, flygresor, bilkörning i tjänsten med privat bil. Hyresgästers användning av el i våra lokaler via eget elavtal.

En stor del av fastighetsbranschens klimatpåverkan kommer från byggprocessen och vi utvecklar vårt arbete  tillsammans med byggbranschen, exempelvis genom LFM30 i Malmö. Certifieringen Noll CO2 är också en viktig insats, där vi nu planerar för en första certifiering - för projektet Vista (Bläckhornet 1) i Hyllie.
Vi  behöver också ha ett livscykelperspektiv på byggnaderna och det är viktigt att så långt möjligt återbruka och rusta upp eller ställa om befintliga byggnader.


Bild på Staffan Fredlund
Staffan Fredlund
Miljö- och klimatchef
Malmö