Klimatet – vad gör Wihlborgs?

Klimatutmaningen är en ödesfråga för mänskligheten. Därför måste vi utvecklas mot ett samhälle som är mer resurseffektivt och baserat på förnybara energikällor. Samtidigt behöver vi anpassa oss till ett varmare, blåsigare och mer blött klimat i Öresundsregionen. Genom vår storlek och roll som ledande fastighetsbolag har vi möjlighet att påverka både leverantörer och hyresgäster i en grön riktning. Tillsammans kan vi göra skillnad för klimatet!

Klimatfrågan är inte en isolerad fråga utan den är integrerad i allt vi gör inom vår verksamhet. Idag är hållbarhet en förutsättning för lönsamhet. Vi hållbarhetsredovisar varje år och vill vara transparenta inom vårt miljö- och klimatarbete. Sedan år 2010 har vi årligen signerat FNs Global Compact – att vi vill ta ett tydligt ansvar inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. Vi har också ett miljöledningssystem (Wihlborgs miljöhandbok) internt där vi systematiskt identifierar och driver operativa miljöhänsyn. Det finns en miljölagstiftning som vi ska hantera via exempelvis rutinbeskrivningar och ett antal egenkontroller.