Hoppa till innehåll

Wihlborgs hållbarhetsarbete

Klimatfrågan är inte en isolerad fråga utan den är integrerad i allt vi gör inom vår verksamhet. Idag är hållbarhet en förutsättning för lönsamhet. Vi hållbarhetsredovisar varje år och vill vara transparenta inom vårt miljö- och klimatarbete.

Vi är klimatneutrala i vår svenska fastighetsförvaltning sedan 2019.
Vi arbetar aktivt med minskad klimatpåverkan från byggprojekt.
Vi installerar löpande nya solcellsanläggningar.

Sedan år 2010 har vi årligen signerat FNs Global Compact – att vi vill ta ett tydligt ansvar inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. Vi har också ett miljöledningssystem (Wihlborgs miljöhandbok) internt där vi systematiskt identifierar och driver operativa miljöhänsyn. Det finns en miljölagstiftning som vi ska hantera via exempelvis rutinbeskrivningar och ett antal egenkontroller.

Strategiska mål:

  • Att till 2030 ska våra koldioxidutsläpp från verksamheten halveras (scope 1–2) jämfört med år 2018 vilket innebär att vi ska minska våra koldioxidutsläpp med 2 750 ton CO2-ekvivalenter.
  • Att våra s.k. indirekta utsläpp i värdekedjan (scope 3) ska halveras till år 2030 jämfört med år 2020.

(Våra strategiska mål är relaterade till Science Based Targets).

Operativa mål:

  • Att våra koldioxidutsläpp från verksamheten (scope 1–2) ska understiga 1,5 kg CO2-ekvivalenter** per kvadratmeter vid utgången av år 2022.
  • För inköp av varor och tjänster t.ex. byggmaterial (scope 3) ska vi halvera våra klimatutsläpp till år 2030 per kvm fastighetsyta med år 2020 som referens/basår (från dagens beräknade 8 kg CO2-ekv/m2 till <4 kg CO2-ekv/m2). Omfattar våra Ny- och tillbyggnadsprojekt, Ombyggnadsprojekt, Hyresgästanpassningar och Underhållsprojekt
  • Löpande mäta, redovisa och successivt minska utsläppen (scope 3) - kvalitetssäkra data och öka användningen av egen framtagen klimatdata istället för schabloner.

** Klimatutsläpp och växthusgaser används som begrepp för att prata om de gaser som påverkar vårt klimat. Koldioxid, metan, lustgas och ytterligare några gaser räknas in i denna grupp. Genom att uttrycka växthusgasutsläpp i koldioxidekvivalenter kan man jämföra de enskilda gasernas bidrag till växthuseffekten. När man uttrycker utsläppen av en viss växthusgas i koldioxidekvivalenter anger man hur mycket koldioxid det motsvarar för att ge samma verkan på klimatet.

Scope 1

Egen verksamhet

Här gör vi en rad insatser som innefattar allt från att vi endast köper el-, hybrid- och gasbilar till att vi ställer om till förnybar biogas och bygger om kylanläggningar. Läckage från köldmedia står för en betydande andel av klimatutsläppen. Därför byter vi gamla kylmaskiner mot nya med naturlig köldmedia (propan), som har en mycket liten klimatpåverkan vid ett eventuellt läckage jämfört med traditionell köldmedia. Detta gör våra egna driftsansvariga i samarbete med våra leverantörer.

Scope 2

Inköp av energi till verksamheten

För att minska klimatpåverkan från energi som vi köper till våra fastigheter arbetar vi systematiskt med att minska energi­åtgången, ställa om till förnybara energislag och installera egna solcellsanläggningar på våra fastigheter. Varje år genomför vi energieffektiviseringsprojekt i utvalda fastig­heter. Genom att vi har egna drifttekniker och driftan­svariga med gedigen kunskap samt bra systemstöd kan vi enkelt identifiera de fastigheter som har störst besparingspotential.

Vi använder vi i princip enbart energi från förnybara källor i vår svenska verksamhet och vi köper förnybar energi så långt möjligt även i Danmark men där finns begränsningar i tillgången. Vi installerar även kontinuerligt nya solenergianläggningar.

Scope 3

Byggprojekt samt hyresgästanpassningar

En stor del av fastighetsbranschens klimatpåverkan kommer från byggprocessen och vi utvecklar vårt arbete tillsammans med byggbranschen, exempelvis genom LFM30 i Malmö.

Vi behöver också ha ett livscykelperspektiv på byggnaderna och det är viktigt att så långt möjligt återbruka och rusta upp eller ställa om befintliga byggnader.

Certifieringen Noll CO2 är också en viktig insats.

Vi arbetar kontinuerligt med att minska våra koldioxidutsläpp och vår energiförbrukning. Vi har över tid tydligt minskat koldioxidutsläppen samtidigt som vår verksamhet vuxit, tack vare kontinuerliga energieffektiviseringar och inköp av förnybar energi överallt där det finns möjlighet.

Livscykelperspektiv

För att kunna minska vår klimatpåverkan behöver vi ha ett livscykelperspektiv på byggnaderna. Redan i designskedet sätts ramarna för hela livscykeln. De beslut som fattas i designfasen påverkar till exempel möjligheten till flexibla omställningar av lokalerna över tid. Därför fokuserar vi redan i detta skede på flexibilitet, resursoptimering och materialval i dialog med våra hyresgäster. 

Klimatanpassning

I takt med klimatförändringarna har behovet av att ­klimatsäkra våra fastigheter ökat. Detta hanteras till stor del genom fastig­hetsvärdarnas dagliga arbete med tillsyn av byggnaderna. För att framtidssäkra nya byggnader genomför vi klimatriskanalyser i ett tidigt projekteringsskede för att fastställa eventuella platsspecifika klimatrisker och identifiera lämpliga åtgärder för klimatsäkring av byggnaden. Klimatanpassning ingår också som en av punkterna i förfrågningsunder­laget till entreprenörer.

Insatser för att mildra effekterna av klimatförändringar är exempelvis gröna tak som fördröjer regnfall och som kyler på sommaren, trädplanteringar som skuggar och minskning av ­andelen hårdgjorda ytor till förmån för material som släpper igenom regnvatten. Området är fortfarande relativt nytt och vi ser potential att jobba mer aktivt med dessa frågor framöver.

Egna solenergianläggningar

Genom att installera egna solcellsanläggningar på våra fastigheter minskar behovet av köpt energi och vi kan producera egen förnybar energi som oftast används direkt i byggnaden. Vi bidrar också till mer robusta energisystem lokalt genom minskade effektbehov då solkraften täcker upp i vissa perioder.

Under 2020 installerade vi flera nya solcellsanläggningar, bland annat på voestalpine Böhler Weldcare AB:s nya anläggning på Stenåldern 7 i Malmö och MilDef AB:s nya lokaler på Musköten 20 i Helsingborg. I Danmark har två fastigheter fått solceller: Lautruphøj 8 i Ballerup och Banemarksvej 50 i Bröndby. Vi har nu ­solceller på totalt 21 fastigheter i Sverige och Danmark.

”Bästa sättet att inspirera andra är att visa att det går”
”Bästa sättet att inspirera andra är att visa att det går”

Hållbar fastighetsutveckling

”Bästa sättet att inspirera andra är att visa att det går”

En roligare byggprocess som dessutom känts rätt i magen. Wihlborgs hållbarhetschef Elsa Hagdahl berättar om kontorshuset Kvartetten som nu uppmärksammas för sin låga klimatpåverkan, både som byggnad och hur den växte fram.
Värdeskapande kluster en viktig del av Wihlborgs strategi
Värdeskapande kluster en viktig del av Wihlborgs strategi

Hållbar fastighetsutveckling

Värdeskapande kluster en viktig del av Wihlborgs strategi

Genom att koncentrera beståndet till utvalda städer, kvarter och verksamheter vill Wihlborgs skapa unika värden och positiva synergieffekter. ”Vi blir starkare tillsammans”, menar Ulrika Hallengren, vd på Wihlborgs.
Helsingborg C - en trygg och välkomnande mötesplats
Helsingborg C - en trygg och välkomnande mötesplats

Hållbar fastighetsutveckling

Helsingborg C - en trygg och välkomnande mötesplats

Helsingborg C, en av Helsingborgs främsta mötesplatser och porten till staden, har genomgått en omvandling under de senaste åren. Renoveringen har varit inriktad på att skapa en välkomnande och trygg atmosfär för resenärer och besökare. Namnbytet från Knutpunkten till Helsingborg C var ett sätt att markera omdaningen från en något ruffig plats till en plats där människor trivs att vistas på.

Vill du veta mer om vårt klimatarbete?

Jag finns här och svarar mer än gärna på dina frågor.

Bild på Elsa Hagdahl

Elsa Hagdahl

Hållbarhetschef
040-661 97 07
Skicka e-post
Bild på Hannes Hjerpe

Hannes Hjerpe

Hållbarhetsspecialist
040-661 97 37
Skicka e-post