Miljöcertifieringar

En miljöcertifiering är ett kvitto på att en byggnad är hållbar ur bland annat miljö- och energiperspektiv. Den sätter också fokus på en hälsosam inomhusmiljö. Vi bedriver ett aktivt arbete med att certifiera både nya och befintliga byggnader för att säkerställa minskad miljöpåverkan och en god arbetsmiljö för dem som arbetar i byggnaderna.

Miljöbyggnad Guld

Sedan ett antal år certifierar vi alla våra nybyggnadsprojekt enligt det svenska certifieringssystemet Miljöbyggnad, normalt på guldnivå. Guldnivån är en hög nivå som de mest ambitiösa byggnaderna kan nå, och innebär att byggnaden presterar långt över lagkrav. För att nå guldnivån krävs det att byggnaden är mycket energieffektiv, har en god ljudmiljö, ventilation, miljö- och hälsosamma material och en mycket bra inomhusmiljö i stort.

NollCO2

För att minska klimatpåverkan från våra nybyggnadsprojekt har vi påbörjat arbetet med att certifiera bland annat kontorshuset Vista (Bläckhornet 1) enligt NollCO2 som är en påbyggnadscertifiering med syfte att uppnå netto-noll klimatpåverkan av en ny byggnad under hela dess livslängd. För att certifiera en byggnad enligt NollCO2 krävs att byggnadens koldioxidutsläpp från produktionen av byggmaterial reduceras med minst 30 procent i jämförelse med en likvärdig byggnad samt att man minimerar koldioxidutsläppen från byggprocesserna. Man sätter också en gräns för byggnadens energianvändning. Dessutom ska byggnadens kvarvarande klimatpåverkan balanseras med klimatåtgärder så att man får en klimatpåverkan som är netto noll.

WELL

Vi har också påbörjat hälsocertifieringar mot bakgrund av att vi ser ett ökat fokus från kunderna på hälsofrämjande arbetsplatser. Vårt första hälsocertifierade byggnad blir Kvartetten i Hyllie som, utöver Miljöbyggnad Guld, också certifieras enligt WELL – en hälsocertifiering som fokuserar på de tio områden som enligt forskning har störst inverkan på vårt välmående, såsom kost, sinne, gemenskap, ljud, ljus, luft, vatten och rörelse. Även våra kommande projekt Zenit i Lund och Vista i Hyllie kommer att certifieras enligt WELL.

miljocertifiering.jpg

Miljöbyggnad iDrift

Vi vill också lägga fokus på minskad miljöpåverkan och god arbetsmiljö för våra kunder i befintliga fastigheter och vi har därför varit aktiva i SGBC:s pilotprojekt med att utveckla en svensk certifiering för befintliga byggnader – Miljöbyggnad iDrift. Wihlborgs var ett av de första fastighetsbolagen som under 2020 fick en godkänd certifiering enligt det nya systemet, för byggnaden Delta 4 på Ideon i Lund. Med stöd i det nya systemet ökar vi nu takten i arbetet med att höja andelen certifierade fastigheter.

Miljöbyggnad iDrift fokuserar på inomhusmiljö, hälsa, klimatpåverkan, resurser och byggnadens skick. En viktig del även i denna certifiering är de obligatoriska krav som inkluderar hyres­gästernas påverkan på byggnadens miljöprestanda vilket gör att processen också leder till en närmare dialog och tätare samarbete mellan oss och hyresgästerna.

I Danmark är certifiering av byggnader inte lika väletablerat och vår ambition är att vara med och driva på utvecklingen även där. I samverkan med Denmark Green Building Council deltar vi som pilotprojekt för certifieringssystemet DGNB med fokus på befintliga byggnader i drift.


Mål och utfall för miljöcertifieringar

I vår Års- och hållbarhetsredovisning kan du se vilka av våra fastigheter som är certifierade. 

Miljöcertifieringar

Wihlborgs har kontinuerligt fokus på att minska miljöpåverkan och utveckla fastigheter med hög miljöprestanda och god arbetsmiljö. Miljöcertifieringar är ett sätt att mäta detta arbete.

Mål 2022: 80 procent av lokalarean i Wihlborgs kontorsbyggnader i Sverige ska vara miljöcertifierad. Långsiktigt är målet att 100 procent av våra fastigheter i koncernen ska vara miljöcertifierade.

Utfall 2020: 29 procent av lokalarean i våra svenska kontorsbyggnader är miljöcertifierad.

Miljocertifieringar_kontor_2020_2spalt.png

Läs mer

Sweden Green Building Council
(Den svenska organisation som hanterar miljöcertifieringarna)

Bild på Elsa Hagdahl
Elsa Hagdahl
Certifieringsansvarig - hållbara affärer
Malmö
Bild på Staffan Fredlund
Staffan Fredlund
Miljö- och klimatchef
Malmö