Miljöarbetet är en naturlig och integrerad del i hela vår affärsverksamhet

På Wihlborgs arbetar vi aktivt med att förebygga och minska negativ miljöpåverkan. Allt mijöarbete är en naturlig och integrerad del i hela vår verksamhet och vi strävar alltid efter miljöanpassade lösningar.

Vår miljöpolicy

För oss är det viktigt att vårt miljöarbete är en naturlig och integrerad del i hela vår affärsverksamhet. Vi ska förebygga och minska negativ miljöpåverkan genom att arbeta systematiskt, proaktivt och målinriktat. Chefer och medarbetare hos oss ska medverka till en resurseffektiv verksamhet baserad på klimat- och kretsloppsperspektiv i beslut och handling. Vi strävar alltid efter miljöanpassade lösningar vid upphandling av produkter och tjänster hos entreprenörer och leverantörer och som ett led i detta har vi tagit fram ett bedömningsunderlag för miljö, kvalitet, sociala hänsyn och etik. Vi genomför även kontinuerligt granskningar av hur leverantörerna uppfyller våra krav och förväntningar inom hållbarhetsområdet.

All nyproduktion ska miljöcertifieras (inriktning Miljöbyggnad, nivå Guld). Vid om- eller tillbyggnationer ska alltid miljöcertifiering övervägas i samråd med Wihlborgs miljöchef. Alla större fastighetsprojekt ska inkludera en fastställd miljöplan och en utsedd miljösamordnare.

Wihlborgs ska vara lyhörda för innovationer inom miljöområdet och ständigt hålla oss uppdaterade med aktuell miljöinformation. Extern information till hyresgäster och allmänheten om vårt miljöarbete ska präglas av öppenhet. Wihlborgs är verksamma i externa nätverk och forum där miljö- och klimatlösningar diskuteras. Med hög kompetens, ständiga förbättringar och arbetsglädje bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling.

Ladda ner vår miljöpolicy här.

 

Våra miljömål

Vi arbetar systematiskt med olika insatser för att stärka Wihlborgs totala miljöprestanda och har konkreta miljömål kopplade till våra prioriterade miljöaspekter. Läs mer om våra miljömål här.

Långsiktiga miljöresultat

I samarbete med våra kunder, intressenter och leverantörer uppnår vi tillsammans långsiktiga miljöresultat. Vi strävar ständigt efter att tillhandahålla attraktiva yteffektiva lokaler i fastigheter med hög miljöprestanda som bidrar till en stimulerande social miljö. Arbetsmiljön och inomhusklimatet i våra lokaler ska hålla god kvalitet.

Vi ska kontinuerligt arbeta för att sänka energiförbrukningen och minska klimatpåverkan i våra fastigheter samt transporter. Vi har tydliga mål och använder modern teknik för att mäta och följa upp olika objekts energi- och miljöstatus. Målsättningen är att styra vår förbrukning mot ökad andel energi från förnyelsebara energikällor. Wihlborgs fastigheter förvaltas långsiktigt utifrån dokumenterade förvaltningsplaner baserat på livscykelperspektiv.