Hoppa till innehåll

Inköp

Kvalitet i våra inköp ger kvalitet till våra hyresgäster. Samarbetet med våra leverantörer är avgörande för den kvalitet som hyresgästerna upplever. Som marknadsledare har Wihlborgs också ett ansvar att agera miljömässigt och affärsetiskt korrekt, då vi genom vår storlek har stort inflytande på marknaden. Därför ställer vi höga krav på både servicenivå, kvalitet och etik hos de leverantörer vi väljer att samarbeta med.

Wihlborgs inköpsfunktion ansvarar för att Wihlborgs har en professionell inköpsprocess, att vi väljer leverantörer som är hållbara utifrån såväl ekonomiska aspekter som hållbarhetsaspekter. Som lokal aktör prioriterar vi att göra affärer med lokala leverantörer – det ligger i linje med vår strategi och affärsidé och ger en närhet i värdekedjan.

Hänsyn till våra hyresgästers förväntningar

Målet för Wihlborgs inköpsfunktion är att bidra till bolagets positiva resultatutveckling genom ett gott affärsmannaskap och hänsyn till våra hyresgästers förväntningar. Inköpsfunktionen arbetar för Wihlborgs tre regioner i Sverige, dvs Malmö, Lund och Helsingborg. Arbetssättet anpassas efter de leverantörer vi väljer att arbeta med och vår vision om ett hållbart samhälle präglar våra krav och vårt förhållningssätt. Även om vi är verksamma inom en begränsad yta är leverantörernas etablering på respektive ort betydelsefull. Kännedom om orten, dess myndigheter med lokala föreskrifter och samverkan med våra medarbetare underlättas om leverantören har en god lokal förankring.

Partnerskap för långsiktiga relationer

Vi arbetar gärna med partnerskap, framför allt med lokala leverantörer. Samarbetet med leverantörerna är mycket viktigt i vår strävan att skapa långsiktiga relationer med både hyresgäster och leverantörer. I många fall har Wihlborgs hyresgäster direktkontakt med våra leverantörer. Därför är det viktigt för oss att ställa krav på leverantörernas kompetens och servicenivå så att våra hyresgäster trivs i Wihlborgs fastigheter.

Leverantörer och entreprenörer

Wihlborgs leverantörer har i många fall direktkontakt med våra hyresgäster och påverkar därmed affärsrelationerna i Wihlborgs värdekedja. Det är därför av största vikt att vi ställer krav på leverantörernas affärsetik, yrkeskompetens och servicegrad eftersom de i praktiken många gånger företräder Wihlborgs i kontakten med hyresgästerna. Deras agerande har en direkt påverkan på hur våra kunder uppfattar Wihlborgs. Och vi vill att alla som arbetar på Wihlborgs uppdrag ska ha godtagbara arbetsvillkor och god arbetsmiljö. Dessutom vill vi att leverantörerna ska arbeta för att minska sin miljöpåverkan Därför ställer vi höga krav på leverantörerna, precis som på oss själva.

Lokala investeringar och inköp

Att vara verksamma lokalt är en del av Wihlborgs strategi, och därför premierar vi i mesta möjliga mån lokala inköp. Därigenom bidrar vi till att näringslivet växer och utvecklas, vilket skapar nya affärsmöjligheter för oss. En positiv effekt är också minskade transporter.

Inköpsfunktionen verkar för att ramavtal upprättas med en majoritet av våra leverantörer, de kontrollerar att de leverantörer som vi tecknar ramavtal med har en sund ekonomi och att leverantören skrivit under Wihlborgs uppförandekod som består av krav inom miljö, arbetsmiljö samt etik och antikorruption (i linje med FN Global Compacts erkända principer).

Wihlborgs uppförandekod

I första hand samarbetar vi med leverantörer som delar våra värderingar.

Mer om vår uppförandekod här

Orderverktyg och fakturering

Information om orderhantering och beskrivning av våra riktlinjer för leverantörsfakturor.

Läs mer här

Kontakta vår inköpsavdelning

Har du frågor kring inköp, orderhantering eller uppförandekod? Kontakta någon av oss.

Bild på Jörgen Mårtensson

Jörgen Mårtensson

Inköpschef
040-661 97 81
Skicka e-post
Bild på Christina Spångäng

Christina Spångäng

Inköpare
042-490 46 11
Skicka e-post