Affärsidé, mål och strategi

Se oss som en partner. Inte enbart en hyresvärd. Wihlborgs agerar långsiktigt, både i förvaltning och utveckling av fastighetsbeståndet och i relationer till hyresgäster, leverantörer och samarbetspartners. Att vi förvaltar fastigheterna med egen personal ger en närhet till kunderna och gör att vi kan vara lyhörda för deras behov och önskemål.  Vi tänker långsiktigt och hållbart – våra fastigheter ska fungera både idag och om femtio år. I en föränderlig värld behöver lokalerna kunna förändras efter kundens behov, och vi har också ett ansvar att se till att det går att anpassa lokaler till nya kunder istället för att riva och bygga nytt.

Affärsidé

Wihlborgs ska utveckla, äga och i egen regi förvalta kommersiella fastigheter, med fokus på välfungerande delmarknader i Öresundsregionen.

Affärsmodell

Wihlborgs har en affärsmodell för långsiktigt hållbar tillväxt. Affärsmodellen består av två delar:

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltningen är kärnan i vår verksamhet. Vår ambition är att vara marknadsledande inom respektive delmarknad vilket stärker vår affärsmodell, vårt erbjudande och våra utvecklingsmöjligheter. Genom att erbjuda moderna och flexibla lokaler i attraktiva lägen och möjlighet för hyresgästerna att växa inom Wihlborgs bestånd möjliggör vi tillväxt för de företag som är kunder hos oss.

Projektutveckling

För att ha ett attraktivt erbjudande utvecklar och förädlar vi befintliga fastigheter genom om- och tillbyggnader. Vi skapar också tillväxt och nya möjligheter genom att förvärva och bygga nya fastigheter. Vi bidrar också aktivt i utvecklingen av stadsdelar och städer eftersom goda stadsmiljöer skapar attraktivitet för våra kunder och bidrar till att det totala värdet ökar.

affarsmodell_intressenter.png

Våra strategier

Wihlborgs ska ha en affärsmodell för långsiktigt hållbar tillväxt och vara ett av de ledande och mest lönsamma fastighetsbolagen på Nasdaq Stockholm. För att nå detta mål ska Wihlborgs:

 • Befästa marknadspositionen genom koncentration till särskilt attraktiva och utvecklingsbara delmarknader där vi kan bidra till en hållbar stadsutveckling.
 • Aktivt arbeta för att stärka Öresundsregionen som ekonomisk tillväxtzon.
 • Kontinuerligt förbättra fastighetsportföljen med ett
  långsiktigt perspektiv på värdetillväxt.
 • Integrera miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och bolagsstyrning (ESG) i affären.
 • Stärka varumärket för att bli nya kunders förstahandsval och skapa stolthet hos befintliga kunder och
  medarbetare.
 • Aktivt bearbeta hyresmarknaden för att nå nya kunder och vara öppet för nya affärsmodeller.
 • Fortsätta att stärka kundrelationerna med en hög servicegrad och engagemang också för att utveckla
  kundens affär.
 • Fokusera på god kostnadseffektivitet i hela verksamheten.

Övergripande mål

Wihlborgs har formulerat övergripande finansiella mål, affärsmål och hållbarhetsmål. 

Finansiella mål

Wihlborgs finansiella styrka är en avgörande faktor för vår fortsatta tillväxt och för att bolaget ska vara en attraktiv investering. Vi har övergripande finansiella mål som rör avkastning på eget kapital, soliditet, räntetäckningsgrad och belåningsgrad.  

Affärsmål

Vår affärsmodell består av två delar: fastighetsförvaltning och projektutveckling. Resultatet från dessa två delar är tillsammans med värdeförändringar på fastigheter det som lägger grunden för vår ekonomiska stabilitet. Vi har formulerat tre övergripande mål kopplat till vår kärnaffär: förvaltningstresultat, överskottsgrad och projektinvesteringar. 

Hållbarhetsmål

Vi har valt ut fem övergripande mål som täcker in de centrala delarna i vårt hållbarhetsarbete. Dessa hållbarhetsmål avser kunders rekommendationsvilja, engagemang hos medarbetare, sponsring med samhällsinriktning, miljöcertifieringar och klimatpåverkan. 

Klimatmål

Wihlborgs har under många år arbetat aktivt för att minska klimatpåverkan. Under 2020 anslöt vi oss till Science Based Targets initiative, och från Juni 2021 arbetar vi mot följande klimatmål:

 • Mål 2030: Halvera de klimatpåverkande utsläppen som uppstår i hela värdekedjan.
 • Mål 2045 – hela verksamheten ska vara klimatneutral.

Hållbara affärer

I vår strategi formuleras att vi ska fokusera på långsiktigt hållbar tillväxt och att vi ska integrera miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och bolagsstyrning (ESG) i affären. Vår utgångspunkt är att hållbarhetsfrågorna ska vara ständigt närvarande i alla våra beslut. Men en hållbar utveckling skapas inte av ett enskilt företag eller en enskild organisation. Genom att samarbeta med våra kunder och andra företag, städer, universitet, offentlig sektor och ideella verksamheter får vi kraft i den fortsatta utvecklingen av Öresundsregionen.

Vårt hållbarhetsramverk består av fyra prioriterade områden: Ansvarsfulla affärer, Attraktiv arbetsgivare, Engagemang för region och samhälle och Hållbara fastigheter.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete