Långsiktig hållbar tillväxt

Wihlborgs är en regionsbyggare och en relationsbyggare. När vi investerar och utvecklar vår verksamhet gör vi det med ett långsiktigt perspektiv. Det ger oss möjlighet att satsa hållbart och ta hänsyn till ekonomi, människa och miljö i alla våra beslut. Det innebär också att vi har en stabil grund att stå på för att hantera skiftningar i marknaden.

I vår strategi ligger ett fokus på långsiktigt hållbar tillväxt. ESG-områdets alla tre delar – miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och bolagsstyrning – ska vara integrerat i vår affär och vår verksamhet. Men en hållbar utveckling skapas inte av ett enskilt företag eller en enskild organisation. Att arbeta tillsammans med andra och att vara nära våra kunder, som utgör stora delar av regionens näringsliv, har alltid varit en del av vårt arbetssätt. Det är i samverkan med andra – företag, städer, universitet, offentlig sektor och ideell sektor – som vi kan fortsätta utveckla Öresundsregionen.

Wihlborgs fyra fokusområden i hållbarhetsarbetet

Vi fokuserar vårt hållbarhetsarbete på de områden där vi har störst påverkan och därmed störst möjlighet att bidra till positiv utveckling. Vi har därför valt ut fyra fokusområden som sammanfattar våra ambitioner och insatser: Ansvarsfulla affärer, Hållbara fastigheter, Attraktiv arbetsgivare och Engagemang för region och samhälle. Detta ramverk är vägledande för oss när vi sätter mål och prioriterar hållbarhetsrelaterade aktiviteter. Det skapar också ett fokus i vår rapportering och vår hållbarhetsredovisning är strukturerad utifrån detta ramverk.

Fördjupad hållbarhetsinformation

Wihlborgs hållbarhetsredovisar enligt Global Reporting Initiative (GRI Standards) nivå core. Vi har även beaktat EPRA Sustainability Best Practices Recommendations (sBPR) och riktlinjerna utgivna av Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Vi rapporterar också årligen till FN:s Global Compact och Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). Den fördjupade hållbarhetsinformationen finns på sidorna 130–148 i Wihlborgs årsredovisning 2020 med hållbarhetsdata, information om intressentdialog, väsentlighetsanalys, styrning och uppföljning samt rapportering enligt GRI, EPRA och TCFD.

GRI

Wihlborgs redovisar sedan 2011 sitt hållbarhetsarbete enligt GRI (Global Reporting Initiative) Standards, nivå Core, inklusive vissa sektorsspecifika indikatorer från tidigare GRI G4. Strukturen i den fördjupade hållbarhetsinformationen följer vårt eget hållbarhetsramverk samt GRI Standards. På sidorna 138–139 i årsredovisningen 2020 finns ett index som visar var GRI-upplysningarna redovisas.

Wihlborgs hållbarhetsmål

För att skapa tydlighet och fokus har vi valt ut fem övergripande mål som täcker in de centrala delarna i vårt hållbarhetsarbete:

  • Kundernas rekommendationsvilja
  • Engagerade medarbetare
  • Engagemang för region och samhälle
  • Miljöcertifieringar
  • Klimatpåverkan

Dessa finns beskrivna under Hållbara affärer. Dessutom har vi mer detaljerade mål och målsättningar för respektive fokusområde. Beskrivning och utfall av dessa finns i vår års- och hållbarhetsredovisning.  

EPRA

För 2020 tillämpar vi även riktlinjerna för hållbarhetsrapportering utfärdade av EPRA (European Public Real Estate Association). I år tillämpar vi för första gången EPRA:s Sustainability Best Practice Recommendations (sBPR). På sidorna 142–143 i årsredovisningen presenterar vi merparten av EPRA-indikatorerna.

Rapportering enligt TCFD

Wihlborgs rapporterar i år för första gången hur vi arbetar med klimatrelaterade risker och möjligheter enligt rekommendationerna från Task Force for Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Wihlborgs har satt såväl ett kortsiktigt (till 2022) som långsiktigt klimatmål (till 2030) som syftar till att kraftigt reducera våra utsläpp av växthusgaser. Mål och mätetal avseende Wihlborgs klimatpåverkan presenteras i årsredovisningen 2020 i avsnittet Hållbara fastigheter på sidorna 40–42, i avsnittet EPRA på sidan 142, samt i avsnittet Utsläpp av växthusgaser på sidan 148.

FN Global Compact

I juli 2010 signerade Wihlborgs FN:s Global Compact och vi står fortsatt bakom initiativet. I juni 2021 lämnades den senaste Communication on Progress som finns tillgänglig på Global Compacts hemsida

Rapportering till GRESB och CDP

Wihlborgs eftersträvar att förse investerare och analytiker med relevant och tillförlitlig information och data om vårt hållbarhetsarbete. Vi besvarar löpande enkäter från enskilda aktörer, responderar på de ESG-analyser som utförs av analysfirmor som ISS, MSCI och Sustainalytics samt rapporterar årligen till initiativ som GRESB och CDP.

Wihlborgs har levererat ESG-data till GRESB i flera år och varje år lyckats få en bättre utvärdering i denna globala benchmark av fastighetsbolagens hållbarhetsprestanda. I 2020 års benchmark kom Wihlborgs på första plats i vårt segment – diversifierade fastighetsbolag i norra Europa – och vi siktar på att ytterligare förbättra resultatet kommande år.

Wihlborgs prioriterar klimatrelaterade frågor högt och vi har nyligen återupptagit vår rapportering till CDP som årligen utvärderar börsföretags klimatpåverkan och hantering av klimatrisker. När resultatet för CDP 2021 är tillgängligt kommer vi här redovisa hur Wihlborgs har bedömts.

Aktuella resultat

ESG-analys

Utfall

GRESB

Score: 77% (GRESB genomsnitt 70%)

Ranking: #1 i segmentet ”Northern Europe, Diversified, Listed”

MSCI

Rating AA

Sustainalytics

Low Risk (14,5)

Bild på Anna Nambord
Anna Nambord
Chef hållbara affärer
Malmö
Bild på Fredrik Ljungdahl
Fredrik Ljungdahl
ESG-controller
Malmö