Valberedning

Årsstämman den 28 april 2016 beslutade att en ny valberedning ska utses senast sex månader före årsstämman 2017. Valberedningen ska bestå av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna baserat på ägandet per den 31 augusti 2016 samt en representant för de mindre aktieägarna.

Valberedningen i Wihlborgs Fastigheter AB inför årsstämman 2017 består av:

Bo Forsén (Backahill)
Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar Fondförvaltning)
Hans Ek (SEB Fonder)
Krister Eurén (de mindre aktieägarna)

Valberedningen representerar tillsammans 20 procent av de utestående aktierna.

Aktieägare som vill kontakta valberedningen gör detta lämpligen med e-mail eller post till, valberedningen@wihlborgs.se respektive Wihlborgs Fastigheter AB, Valberedningen, Box 97, 201 20 Malmö.