Revision

Enligt aktiebolagslagen ska en revisor granska bolagets årsredovisning och bokföring, och dessutom styrelsens och vd:s förvaltning.

Efter varje räkenskapsår lämnar revisorn en revisionsberättelse till bolagsstämman. Utöver kontakter med revisionsutskottet, redovisar revisorerna såväl revisionsplan för året som sina synpunkter på bokslutet till styrelsen.

Revisorer

Torbjörn Svensson från revisions- och konsultfirman Deloitte AB är huvudansvarig revisor för Wihlborgs. Han omvaldes på årsstämman 2016 som huvudansvarig revisor intill årsstämman 2017.

Revisionskommitté

Styrelsen, exklusive verkställande direktören, är revisionskommitté.