Revision

Enligt aktiebolagslagen ska en revisor granska bolagets årsredovisning och bokföring, och dessutom styrelsens och vd:s förvaltning.

Efter varje räkenskapsår lämnar revisorn en revisionsberättelse till bolagsstämman. Utöver kontakter med revisionsutskottet, redovisar revisorerna såväl revisionsplan för året som sina synpunkter på bokslutet till styrelsen.

Revisorer

Richard Peters från revisions- och konsultfirman Deloitte AB är huvudansvarig revisor för Wihlborgs. Han valdes på årsstämman 2021 som huvudansvarig revisor intill årsstämman 2022.

Revisionsutskott

Styrelsen, exklusive styrelsens ordförande, utgör revisionsutskott.