Etiska riktlinjer

Wihlborgs affärsidé fastställer att vi ska fokusera på väl fungerande delmarknader i Öresundsregionen, där vi äger, förvaltar i egen regi och utvecklar kommersiella fastigheter. 

Vårt övergripande mål anger att vi ska ha en affärsmodell för tillväxt och vara ett av de ledande och mest lönsamma fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen. Vi har också identifierat olika värderingar som ska ligga till grund för bolagets agerande inför medarbetare, kunder, leverantörer och andra intressenter.

Riktlinjerna gäller för alla medarbetare och styrelseledamöter i Wihlborgs samt våra leverantörer och entreprenörer. 

Inledning

Wihlborgs medarbetare ska ta ett personligt ansvar för sina handlingar.

Wihlborgs ska arbeta inom de lagar och internationella konventioner som finns. Det innebär att Wihlborgs ska följa gällande regler inom konkurrens-, miljö- och arbetsmarknadslagstiftningen eller andra krav/bestämmelser som satts upp för Wihlborgs. 

Mutor, gåvor och korruption

Medarbetarna i Wihlborgs får inte ta emot obefogade gåvor, belöningar eller resor från annan part som kan påverka eller uppfattas som påerkan av objektiviteten i ett upphandlingsbeslut.

Medarbetaren får inte delta i privata affärsupplägg där intressekonflikt kan uppstå med Wihlborgs intressen. Medarbetaren har skyldighet att informera sin chef om eventuell verksamhet som  bedrivs utanför Wihlborgs.

Om medarbetaren för privat bruk anlitar leverantör/entreprenör som används av Wihlborgs, ska närmaste chef godkänna offerten med en signatur. Detta för att säkerställa att medarbetaren inte för privat bruk får någon oskälig förmån i förhållande till sin anställning på Wihlborgs. På begäran ska medarbetaren även kunna visa upp faktura/kvitto på vad som betalats för tjänsten/varan.

Wihlborgs medarbetare får inte genomföra transaktioner som innebär att insiderinformation utnyttjas.

Wihlborgs medarbetare får inte i sin tjänstutövning använda sig av mutor, bestickningar eller annan ersättning i syfte att uppnå affärsuppgörelser i relationen med kunder, leverantörer eller annan part.

Politik och samhällsengagemang

Wihlborgs intar en neutral ställning i partipolitiska frågor. Wihlborgs namn får inte utnyttjas av politiska partier eller enskilda politiska kandidater.

Enskilda medarbetare får gärna engagera sig i samhällsfrågor.

Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden

Wihlborgs har signerat de tio principerna i FN:s Global Compact samt verkar och stödjer internationella regler om mänskliga rättigheter. Wihlborgs stödjer mångfald och jämställdhet. Ingen diskriminering avseende nationalitet, kön, ras, religion, ålder, sexuell läggning, politisk åsikt, organisationstillhörighet, socialt- eller etniskt ursprung får ske.

Barnarbete eller arbete som utförs genom tvång eller hot om våld får inte förekomma. Anställning sker tidigast vid ålder då den obligatoriska skolgången avslutats. Undantag kan ske vid feriearbete och kortare anställningsperiod. Minimiåldern är alltid 15 år.

Arbetsmiljön ska vara säker för Wihlborgs medarbetare och uppfylld enligt nationella lagar och avtal.

Organisationsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar och avtal råder inom Wihlborgs. Representanter för arbetstagarna ska ha möjlighet att utöva sina uppdrag.

Wihlborgs stödjer aktivt motion och förebyggande hälsa för att bättre skapa en balans mellan arbete och fritid.

Miljö

Wihlborgs förvaltar fastigheter och utvecklar projekt som berör ett stort antal människor och har ansvar för hyresgästernas trivsel i den miljö de vistas.

Miljöarbetet är en strategisk fråga och utgår från väl förankrade beslut i ledningen. Miljöfrågorna integreras i det dagliga arbetet och verksamheten ska bedrivas resurseffektivt. Wihlborgs arbetar målmedvetet med att minska bolagets påverkan på miljön, i det sammanhanget är minskningen av energiförbrukningen ett viktigt mål. Wihlborgs ska välja de produkter och tjänster som minimerar belastningen på miljön. Kunskap och kompetens om miljö skall utvecklas successivt hos alla medarbetare.

Relationer med kunder, leverantörer och andra intressenter

Wihlborgs skall leva upp till ingångna avtal och överenskommelser. Prissamverkan, kartellbildning eller missbruk av marknadsställningen får inte finnas.

De krav vi har på vår egen verksamhet när det gäller etiska riktlinjer, ställer vi också på våra entreprenörer och leverantörer. Därför biläggs en checklista vid avtalstecknande. Denna omfattar frågor inom miljö, kvalitet, arbetsmiljö och etik. Våra leverantörer bedöms sedan på en skala 1-3. 1= låg risk, 2 = medelmåttig risk och 3 = högre risk. De som inte har lämnat tillräckligt underlag läggs för bevakning och klassas tillfälligt med siffran 0. Vi följer hur förhållandena förändras och eftersom avtalen löper ett år i taget, har vi möjlighet att aktivt påverka våra leverantörer/ entreprenörer.

Wihlborgs ska ha rutiner för felanmälan och informera hyresgästerna om hur detta sker. Felen ska åtgärdas inom rimlig tid.

Wihlborgs marknadsföring och annonsering ska ge korrekt information om de tjänster som erbjuds och får inte vara vilseledande.

När det gäller sponsring inom Wihlborgs verksamhet ska detta alltid ske med utgångspunkt från antagna regler avseende sponsring. 

Uppföljning av Wihlborgs etiska riktlinjer

Wihlborgs etiska riktlinjer ska kontinuerligt följas upp i verksamheten.

Det är varje chefs ansvar att se till att det informeras om riktlinjerna och att de följs. Chefen skall också föregå med gott exempel.

Medarbetare som inte följer riktlinjerna kan bli föremål för arbetsrättsliga åtgärder.

Om någon av Wihlborgs entreprenörer eller leverantörer allvarligt bryter mot riktlinjerna skall affärssamarbetet upphöra.

Rapporteringsplikt

Det skall strävas efter öppenhet om vad anställda erbjuds från kunder och leverantörer.

 Varje anställd är skyldig att informera närmaste chef om förhållanden som strider mot våra etiska riktlinjer.