Behandling av personuppgifter vid felanmälan via kontaktformulär

När du skickar en felanmälan genom Wihlborgs Fastigheter AB:s (”Wihlborgs”) kontaktformulär kommer Wihlborgs att behandla personuppgifter om dig och är därmed personuppgiftsansvarig för uppgifterna.

Den här informationen syftar till att informera dig om hur och varför denna personuppgiftsbehandling sker. Du kan när som helst kontakta Wihlborgs via 040-690 57 00 eller info@wihlborgs.se för mer information om detta.

De uppgifter du registrerat (namn, e-post och/eller telefonnummer) kommer att behandlas för att hantera den felanmälan du gjort genom kontaktformuläret. Denna behandling är nödvändig för att Wihlborgs ska kunna agera i enlighet med din begäran och vi utför behandlingen baserat på en intresseavvägning där vi bedömer att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt eventuella intresse för att sådan behandling inte sker. Uppgifter kommer att behandlas av Wihlborgs receptionspersonal samt relevant fastighetsvärd samt vid behov lämnas ut till relevanta externa entreprenörer involverade i ärendet.

Vi kommer att spara dina personuppgifter under den tid som krävs för att vi ska kunna hantera ditt ärende.

Du har rätt att av Wihlborgs begära tillgång till personuppgifter som finns sparade om dig och att få dessa rättade om de är felaktiga. Under vissa förutsättningar kan du begära att personuppgifter raderas, att behandlingen av personuppgifterna begränsas och har under vissa förutsättningar rätt att invända mot behandling. Vissa uppgifter kan du i vissa fall begära ska överföras i maskinläsbart skick till annan personuppgiftsansvarig.

Om du upplever att vi inte behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt kan du vända dig med klagomål till Datainspektionen.