Section image

Årsstämmor

Enligt aktiebolagslagen är årsstämman det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Årsstämman fattar de övergripande besluten om bolagets verksamhet såsom bland annat ändringar i bolagsordning samt utser styrelse och revisorer.

 

xltw%tzEtyqzK%wtswmz}r%s6%sptyqzK%wtswmz}r%s6%sp